Opdateret: 28. maj 2021

Kunde- & Privatlivspolitik

 

Outdoor365 ApS’s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig databehandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Outdoor365 er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Særlige vilkår ved køb af billetter til VM i kano og kajak 2021
Køber du billetter til VM i kano og kajak, sker det gennem billetsystemet Ticketbutler, som opbevare de data du indtaster i forbindelse med køb, men det er Outdoor365 samt Dansk Kano og Kajak Forbund som har ejerskab og adgang til de data. 

Dataene vil udelukkende blive brugt i forbindelse med VM, for at sende påmindelser og vigtig info ang. VM. Dataene kan også blive brugt i forbindelse med Covid19, hvis det bliver nødvendigt med smitteopsporing.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kontaktperson på dataansvarlig: info@outdoor365.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Oplysninger om Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger, der afgives ved tilmelding til festivalen. Følgende oplysninger indsamles som er navn og e-mailadresse.

2) Oplysninger om aktører og frivillige

 •  Almindelige personoplysninger: Registrerings- og Kontaktoplysninger der afgives ved 
oprettelse i underviser-databasen, som er navn, adresse, CVR, telefonnummer og 
e-mailadresse
 • Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger, der afgives ved tilmelding som frivillig. Følgende oplysninger indsamles som er navn, tilmeldingsdato, e-mailadresse, samt oplysninger om ønske til opgave,

3) Oplysninger om ansætte og tovholdere

 •  Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, der indsamles ved forespørgsel, 
til alm. Kontaktliste. Følgende oplysninger indsamles som er navn, telefonnummer, 
adresse, fødselsdag, e-mailadresse
 •  Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: Kontonummer for 
udlæg og CPR

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får altid oplysningerne direkte fra dig og indsamler ikke information fra andre.

Virksomhedens formål med behandling af dine personoplysninger

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 •  Virksomhedens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger 
(interesseafvejningsreglen)
 •  At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 •  Behandling efter lovkrav
 •  Behandling med samtykke 
Formålene:
 1. Formål med behandling af deltageroplysninger:
 2. Virksomhedens deltagerhåndtering, herunder billetopkrævning
 3. Som led i virksomhedens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 4. Opfyldelse af lovkrav
 5. Levering af varer og ydelser du har bestilt
 6. Administration af din relation til os
 7. Formål med behandling af oplysninger på aktører og frivillige samt ansætte og tovholdere – Foruden ovenstående:
 8. Håndtering af opgaver og pligter i foreningen
 9. Overblik over og forbedring af erfaringer

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 •  Håndtering af dine rettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 •  Opfyldelse af deltagerpligter, herunder opkrævning og betaling af billetter m.v.
 •  Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
 •  Brug af situationsbilleder taget af virksomheden, der afbilder en konkret aktivitet eller 
situation i forbindelse med Outdoorfestivalen
 •  Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles 
oplysninger om forældrene
 •  Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som deltager, aktør og frivillig eller som ansat og tovholder:

Deltagere, aktører og frivillige:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 •  Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til [3 år].
 •  Vi opbevarer dog anonymiserede oplysninger på deltagere til statistik og lignende, så 
længe de har historisk værdi.

Aktører og frivillige:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 •  Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 •  Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i [5 år] efter arbejdet er ophørt
 • 
Dine rettigheder 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 •  Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 •  Retten til indsigt i egne personoplysninger
 •  Retten til berigtigelse
 •  Retten til sletning
 •  Retten til begrænsning af behandling
 •  Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 •  Retten til indsigelse 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Outdoor365 ApS, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Outdoor365 ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Outdoor365 ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Outdoor365 ApS er: Isabel Morgenstern

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Outdoor365 ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@outdoor365.dk.

Cookies
På https://www.outdoor365.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://www.outdoor365.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Outdoor365 ApS’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: info@outdoor365.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

– Dato

Scroll til toppen